Persondata

EU's persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 18 stiller større krav til, hvordan persondata indsamles, behandles og gemmes.

Sådan indsamler og behandler vi data om dig:

Som dataansvarlig er Fredericia Lærerkreds forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig. Med persondataforordningen af 25. maj 2018 skærper EU straffen for at overtræde gældende regler. Derfor denne information.

Du kan fortsat føle dig tryg ved, at sagsbehandling og opbevaring af personfølsomme oplysninger foregår forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Du kommer som medlem derfor ikke til at opleve ændringer.

Her kan du læse, hvordan vi behandler data – f.eks. indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer.

 

Oversigt over de data, som vi indhenter og opbevarer.

Oplysninger vi indhenter fra dig:

Kan afhængigt af din situation være lønoplysninger, oplysninger om dit ansættelsesforhold, helbredsoplysninger, pensionsoplysninger, oplysninger om forløb i jobcenter, oplysninger om graviditet/adoption, personlige oplysninger - f.eks. oplysninger om familieforhold.

 

 Ud over ovenstående opbevarer vi følgende oplysninger om dig:

• De kontaktoplysninger (telefonnumre og mail-adresser), du har afgivet via min side på medlem.dlf.org eller ved kontakt med kontorets ansatte.

• Aktuelle og historiske data om din sag hos os.

• Data fra samtaler pr. telefon eller møder.

 

Sådan bruger vi oplysningerne

De oplysninger, vi indhenter, bruger vi til effektivt at yde sagsbehandling. Vi bruger dem endvidere til at sikre, at sagsbehandlingen kan fortsætte uanfægtet af eventuelle skift i kredsens personalesammensætning. Og endelig bruger vi data til at kvalificere forhandlinger o.a. med baggrund i historik.

 

Grundlaget for at kunne behandle dine personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel til det. Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger, sådan som vi har beskrevet ovenfor, er følgende:

• Behandlingen er nødvendig af hensyn til at give dig sagsbehandling ifølge DLF´s retningslinjer for god sagsbehandling.

• Dit samtykke til behandling til et specifikt formål, f.eks. at videresende oplysninger til andre instanser, f.eks. din arbejdsgiver eller Udbetaling Danmark. Når behandlingen er baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt.

 

Særligt om helbredsoplysninger

Vi indsamler og behandler kun helbredsoplysninger via dig. Vi bestræber os på kun at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at yde en kvalificeret sagsbehandling.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi har tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som vi er blevet bekendt med i forbindelse med arbejdet. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen, eller når du har givet skriftligt samtykke til det.

 

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Det betyder, at vi gemmer dem i en periode på højst 10 år.

 

Dine rettigheder med hensyn til persondata

Du har generelt disse rettigheder:

• Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret).

• Du har ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.

• Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til.

• Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af behandling af data.

• Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.

• Du har ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitiet).

• Du har ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

• Du har ret til at få oplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til Fredericia Lærerkreds.

• Du har ret til at få oplyst, om der ligger et lovkrav til grund for indsamling og behandling af oplysningen. Herunder også hvad konsekvensen vil være, hvis ikke oplysningerne afgives.

• Du har ret til at få oplyst, om der foretages automatiserede afgørelser.

• Du har ret til at klage til Datatilsynet.

 

Der kan være knyttet betingelser og begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er f.eks. ikke sikkert, at du har ret til at få oplysninger slettet, hvis vi fortsat har behov for at kunne behandle dem. Det afhænger af de konkrete omstændigheder.

Klik her for at få ovenstående i et pdf-dokument